حروف و ار

تعريف: حروفي هستند كه عملي و تغييري را از حيث اعراب (رفع و نصب و جر و جزم) در كلمه يا جمله ما . پکیج های حرف آخر را از سایت مرکزی موسسه تهیه کنید

2023-02-09
    كيف اموت و ارتاح من هدا العداب
  1. شما می‌توانید
  2. نکته: معادل
  3. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود